Bình luận
-
Tại sao phải uống? Thôi mình không nhận tiền mừng đâu vì đâu phải có tiền bạn muốn gì cũng được? Kể cả lòng tự trọng của người ta?

- Trả lời -

- 09:31 - 14/02

Tại sao phải uống? Thôi mình không nhận tiền mừng đâu vì đâu phải có tiền bạn muốn gì cũng được? Kể cả lòng tự trọng của người ta?

- Trả lời -

- 09:31 - 14/02

Khổ thân cái dạ dày

- Trả lời -

- 12:43 - 13/02

Tại sao phải uống? Thôi mình không nhận tiền mừng đâu vì đâu phải có tiền bạn muốn gì cũng được? Kể cả lòng tự trọng của người ta?

- Trả lời -

- 09:31 - 14/02

Thông báo